Regulamin sklepu i sprzedaży Moja Rybka cba pl:

Właścicielem strony internetowej sklepu e-krewetkowy.pl jest firma Martus Grochowska Marta z siedzibą w Markach przy ulicy Dąbrowskiego 1, NIP: 536 184 48 36.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrażone są? w polskiej walucie i są cenami brutto (zawieraja podatek VAT). Ceny dostawy, określone są w cenniku dostaw.

1.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.

1.3 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

1.4 Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub w formie mailowej na adres sklep@mojarybka.cba.pl.

1.5 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.  

1.5a Adres do odesłania towaru: e-krewetkowy.pl Marki ul.H. Dąbrowskiego 1 05-270.

1.6 Numer rachunku sprzedającego: 89 1050 1025 1000 0090 4766 3787.

2.Definicje

 

Regulamin zawiera pojęcia objaśnione poniżej:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.e-krewetkowy.pl;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne       przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod e-krewetkowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może       składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Martus Grochowska Marta a    Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu e-krewetkowy.pl;

7. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na    ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa    miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;

8. Cennik dostaw - Spis dostawców oraz sposobów dostawy zawierający ceny za usługi dostawy wraz z wyszczególnionymi       opcjami;

9. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca       2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

3. Reklamacje

3.1 Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej bądź mailowej na adres SKLEP@MOJARYBKA.CBA.PL niezwłocznie po wykryciu    wady reklamowanego produktu;

3.2 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak     ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.3 Reklamowany towar należy dostarczyć do sprzedawcy w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14DNI OD OTRZYMANIA INFORMACJI OD SPRZEDAWCY;

3.4 W przypadku skorzystania z gwarancji producenta czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o czas niezbędny na zrealizowanie wszelkich niezbednych czynności do wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji.

3.5 Sklep ma prawo odmówić wszczęcia procesu reklamacji producenta gdy zostana ujawnione wady powstałe w skutek mechanicznego uszkodzenia towaru np. Stłucznie, pęknięcie, zmiażdżenie, przerwanie itp.